Ważny komunikat!

Ważny komunikat!

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach – w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 10.03.2023 r., znak: WR-II.7831.2.2023.EK – informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Termin składania wniosków do 31 marca 2022 r.

Wnioski należy składać/przesłać na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacje-ogolne.html udostępnione zostały załączniki ww. sprawie:

1. wzór wniosku o dotację (zał. nr 1),
2. wzór wniosku o dofinansowanie zadań (zał. nr 2),
3. wzór protokołu z odbioru prac i robót (zał. nr 3),
4. wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót na zaplanowanych obiektach (zał. nr 4),
5. informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne środków dotacji podmiotowej
z budżetu państwa oraz o wartości wykonanych robót (zał. nr 5),
6. informacja o wykorzystaniu przez ZSR i zrzeszone w nim spółki wodne środków dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz o wartości wykonanych robót (zał. nr 5 dla ZSW),
7. zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych przez spółki wodne, w tym ze środków dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych (zał. nr 6),
8. wzór umowy,
9. zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych w 2023 r.