Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:
– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” – cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w X naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 190 000,00* EUR)
– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” – cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 60 000,00* EUR)
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

* W programie występuje zasada tzw. alokacji 20% – kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:  dla 1 oraz 3 osi priorytetowej programu – 31.08.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru od 13.04.2022 do 26.04.2022 do godziny 15:00.Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji – wszelkich informacji udziela: Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3, tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
INFOLINIA Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020: tel. +48 503 109 544.