Przypomnienie o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia dotyczącego dysponowania przez nich bazą eksploatacyjną

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Przypominamy, że 15 stycznia 2023 r. upływa termin obowiązkowego złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia dotyczącego dysponowania przez nich bazą eksploatacyjną, której adres jest inny niż adres siedziby firmy.

W stosunku do przedsiębiorców, których adres siedziby i bazy jest ten sam, obowiązek  uaktualnienia danych upłynął 1 stycznia 2023 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed 1 marca 2022 r. Obowiązek uaktualnienia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną dla uprawnień wydanych przed 1 marca 2022 r. wynika ze zmienionych przepisów dotyczących bazy, a wprowadzonych zmianą ustawy o transporcie drogowym z 26 stycznia 2022 r.

Przypominamy, iż zgodnie z nowymi przepisami, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły,  w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
* miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
* miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
* miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Polski, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych.

Ponadto, do dnia 31 marca 2023 roku przewoźnicy mają obowiązek złożyć:
* oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
* informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 003 (Wydział Komunikacji i Transportu) lub przesyłać pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną na adres: komunikacja@powiatwadowicki.pl.

Pliki do pobrania w załączeniu.

Pliki do pobrania: