Oferta pracy dla wychowawcy i psychologa!

Oferta pracy dla wychowawcy i psychologa!

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom” w Radoczy poszukuje chętne osoby, które chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku wychowawca oraz psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne dla stanowiska psycholog:
– wykształcenie wyższe – wg art. 98 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
– mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Wymagania niezbędne dla stanowiska wychowawca:
Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

Ponadto:
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Kompetencje osobiste:
właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, komunikatywność, wrażliwość, empatia, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i operatywność, zdecydowanie w działaniu i konsekwencja, umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dom” w Radoczy są instytucjonalną formą pieczy zastępczej zorganizowaną na terenie Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

Jeżeli interesuje Cię praca w obszarze wspierania rodziny i pomocy społecznej, chęć pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży oraz możliwość kształtowania młodych charakterów dołącz do naszego Zespołu. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny na adres mailowy promyk@powradocza.pl lub kontakt pod numerem telefonu 33 876 14 66 wew. 10.

Zapraszam do naszego Zespołu

Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Radoczy
Dominika Wojtysiak