Od 7 lutego br. w naszym powiecie rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

kwalifikacja wojskowa 2024

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2024 roku na obszarze województwa małopolskiego, kwalifikacja na terenie powiatu wadowickiego zostanie przeprowadzona w okresie od 07.02.2024 roku do 26.03.2024 roku.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach przy ul. Spadzistej 10. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Wadowickiego zasięgiem swojego działania obejmuje następujące gminy: Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność,
3) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej rozplakatowane zostały na administrowanym terenie.