O Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba słów kilka – artykuł w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba”

O Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba słów kilka – artykuł w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej  pn. „Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba”

Na terenie powiatu wadowickiego i suskiego na rzece Skawie w obszarze gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w 1986 r. rozpoczęto budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba. Sama koncepcja utworzenia zbiornika sięga lat 1919-1920. Zapora w Świnnej Porębie była jedną z najdłużej prowadzonych inwestycji hydrotechnicznych, zakończenie prac poprzez napełnienie zbiornika miało miejsce w listopadzie 2017 roku. Zapora zbiornika usytuowana jest na 26,6 km biegu Skawy, a powierzchnia zlewni rzeki do zapory wynosi 802 km². Poniżej zapory czołowej na wylocie sztolni energetycznej usytuowana jest elektrownia wodna o mocy 4,61 MW.
Najważniejszą funkcją zbiornika jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły (m.in. Krakowa), a także zabezpieczenie przed skutkami suszy poprzez wyrównanie przepływu wody w rzece. Praca Zbiornika Wodnego Świnna Poręba spowodowała, iż przepływ Skawy w dolnym odcinku jej biegu w ciągu roku uległ wyrównaniu, a podczas długotrwałej suszy nie notowane są już głębokie niżówki z niedoborem wody.
Przed budową zbiornika przepływ Skawy w dolnym biegu spadał do średnio 1,95 m3/s, a w skrajnym przypadku do 0,77 m3/s. Obecnie przepływ gwarantowany wynosi 5,4 m3/s.
Zbiornik wodny Świnna Poręba pełni wiele ważnych dla środowiska przyrodniczego funkcji, prócz ochrony przeciwpowodziowej, retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresie niżówek należą do nich również: produkcja energii elektrycznej, produkcja narybku do zarybiania rzek , zapewnienie wody dla użytkowników wody poniżej zbiornika oraz siedlisk różnych gatunków roślin i zwierząt.

Artykuł powstał w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej  pn. „Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba” realizowanej w ramach projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii  dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.