Nabór wniosków w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski 2023”

Kaplica grobowa rodziny Jastrzębskich w Dębnie po przeprowadzonych w 2020 r. pracach konserwatorskich

Informujemy, iż Województwo Małopolskie ogłosiło nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”. Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie www.dziedzictwo.malopolska.pl, a następnie wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2186355,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2023.html oraz na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski