Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

wraca termin zgłoszenia zakupu pojazdu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy dotyczące nakładania kar w zakresie niewywiązania się  z obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu. Dotyczą właściciela pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju oraz właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w terminie 30 dni, nie zawiadomi Starosty o jego nabyciu lub zbyciu. Niedokonanie tych czynności spowoduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin został wydłużony do 60 dni. Z dniem 1 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego.

Wobec powyższego od 1 lipca 2023 r. powrócił termin 30 dni na dokonanie rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP!

Przypominamy, że zachowanie terminów ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wniosek zostaje przedłożony lub wysłany bezpośrednio do urzędu. Starosta nie bierze odpowiedzialności za wnioski złożone w tzw. firmach pośredniczących w procesie rejestracji pojazdów, jak również za informacje uzyskane w tych miejscach.