Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta..

Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta..

Powiat Wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 126 000,00 zł. Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w przypadku gdy orzeczenie nie zostało wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu , Beneficjent dołącza do wniosku zaświadczenie lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informacje o dysfunkcji narządu słuchu , wypełnione czytelnie w języku polskimi wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
(kopie dokumentów z pkt 1 i 2 oraz oświadczenia Beneficjent przedkłada do wniosku).

Dofinansowanie dotyczy kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta w okresie 36 miesięcy.Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:
1. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
Zgodnie z definicją zawartą w Programie:
1) przedmiot dofinansowania – to lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:
a) beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,
b) na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
c) umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
d) w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu
i innych opłat jeśli występują,
e) czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej;
2) koszt wynajmu – to czynsz najmu przedmiotu dofinansowania oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy – tylko w części przypadającej na beneficjenta;
3) aktywne poszukiwanie pracy – to konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy;
4) zatrudnienie – to:
a) stosunek pracy na podstawie umowy lub umów o pracę,
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy lub umów o pracę,
c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
e) zatrudnienie na podstawie umowy lub umów cywilnoprawnych,
– o ile tak rozumiane co najmniej jedno z wyżej wymienionych form zatrudnienia trwa co najmniej 3 miesiące oraz w przypadku lit. a), b) i e) określone w umowie lub umowach wynagrodzenie jest łącznie nie niższe od wynagrodzenia minimalnego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), a w przypadku
lit. c) i d) średniego przychodu z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
W przypadku zmiany warunków umowy najmu beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.
Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap
w 13 miesiącu i III etap w 25 miesiącu, od podpisania umowy najmu). Beneficjent będzie musiał udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu każdego kolejnego etapu (przedstawiając wykonane przelewy z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu).
Konieczna zmiana wynajmowanego mieszkania , w okresie obowiązywania umowy dofinansowania, wymaga każdorazowej zgody Powiatu. Ewentualna zmiana odbywa się bez zaangażowania dodatkowych środków PFRON. Postanowienia umowy mają zastosowanie również do mieszkania wynajmowanego w wyniku zmiany.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
a) miasto wojewódzkie,
b) gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
c) pozostałe gminy w danym województwie;
2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Sposób udzielenia dofinansowania i jego rozliczenia będzie określała umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Beneficjentem (ramowy wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji).
Informacje o programie oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie PCPR w Wadowicach pod poniższym linkiem: https://pcpr-wadowice.pl/mieszkanie-dla-absolwenta-program-pfron-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/

Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta..