Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Powiat Wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 922,75 zł. Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;
oraz gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego:, Beneficjent do Wniosku musi przedłożyć również:
zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Beneficjent, który otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 180 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawia Realizatorowi umowę sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań, z których wynika różnica wartości obu mieszkań.
Środki udzielonego dofinansowania przekazywane są Beneficjentowi na podstawie zawartej umowy, na konto bankowe Beneficjenta.
Środki finansowe stanowiące rzeczywisty udział własny Beneficjenta mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Powiatem. Umowę zawiera się na czas określony – pięć lat licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania, z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania w terminie wskazanym w umowie (ramowy wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji).
Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
a) udokumentowanie różnicy, o której mowa powyżej, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
b) złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
Realizator Programu ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach oraz kontroli wykorzystania środków PFRON lub przedmiotu dofinansowania, w tym kontroli, oględzin mieszkania użytkowanego na dzień złożenia wniosku lub mieszkania bez barier dla Beneficjentów.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie dokonywany w Systemie SOW (złożenie, rozpatrywanie, korespondencja, rozliczenie itp.)

Realizatorem Programu jest Powiat, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

Wnioski osób obecnie zamieszkujących na terenie Powiatu Wadowickiego należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przez System SOW lub przy wsparciu Realizatora.
Informacje o programie oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie PCPR w Wadowicach pod poniższym linkiem: https://pcpr-wadowice.pl/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dostepne-mieszkanie/

Informacja o realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.